فوائد و دست آوردهای مطالعه

                                         ارتقاء سطح دانش و بینش

                                        بهره گیری از تجربیات دیگران

                                       زدودن مجهولات و نادانسته ها  

  پی بردن به کاستی و فقر اطلاعاتی خویش

  ایجاد تغییر در سلوک و منش های رفتار ی فرد

زمینه سازی نشر و گسترش معلومات در سطح جامعه و درنتیجه ارتقاء سطح علمی جامعه

پر کردن اوقات فراغت

تنوع و سر گرمی

اولویّت بندی

 


/ 0 نظر / 10 بازدید