برنامه ریزی

مطالعه بدون برنامه ریزی ، بازده مطلوب نخواهد داشت و علاقه مندان به کتابخوانی بایسته است به مقدار ممکن از مطالعات پراکنده و بی حساب جلوگیری کنند .برنامه ریزی در مورد مطالعه باید در سه محور انجام گیرد :

1-کتاب

2-زمان

3-مکان

باید مطالعات جنبی و اصلی مشخص باشد ، کتاب از قبل مورد شناسایی قرار گیرد و زمان مطالعه بر اساس اهمیت موضوع و کتاب تنظیم گردد .بهترین نوع مطالعه ، مطالعه موضوعی است که در این نوع مطالعه ، خواننده یک سیر مطالعاتی معین دارد ودر راستای تحقق آن ، از هیچ کوششی دریغ نمی وزرد. / 0 نظر / 16 بازدید